ایوب زارعی

 رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری و توسعه گردشگری غرب هرمزگان

علی رحمانی

مدیر داخلی مرکز خدمات سرمایه گذاری و توسعه گردشگری غرب هرمزگان

 

وحید برکوهی

کارمند اداری

ساناز افراز

کارمند اداری

علی ساختمان فرد

کارمند اداری