بلاگ

آگهی مزایده ۲۰ قطعه زمین در شهر تاریخی بندرکنگ

نوشته شده توسط:

شهرداری بندرکنگ در نظر دارد به استناد مجوز شماره 133 مورخ 05/11/98 شورای محترم اسلامی شهر بندرکنگ 20 قطعه زمین در شهرک جدید 20 هکتاری با رعایت ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش برساند متقاضیان محترم می توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز از انتشار این آگهی نسبت به تکمیل فرم مخصوص شرکت در مزایده به انضمام فیش واریزی به میزان 5 درصد کل قیمت پایه هر قطعه به حساب سپرده شماره 3100001809008 شهرداری بندرکنگ نزد بانک ملی اقدام و مدارک تکمیلی را از طریق پست سفارشی به نشانی استان هرمزگان ، بندرکنگ کد پستی 7964117965 ارسال و یا در قبال اخذ رسید به امور دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

 

  1. اخذ فرم شرکت در این مزایده و تکمیل آن منضم به چک تضمینی و یا فیش واریزی به حساب فوق به میزان 5 درصد قیمت پایه فقط در مهلت تعیین شده امکان پذیر است . 2. به فرم های فاقد سپرده کمتر از 5 درصد و یا مبهم و یا تحویل داده شده بعد از موعود مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3. به تقاضای واصله یک روز پس از مهلت تعیین شده در محل شهرداری مفتوح می گردد. 4. هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده پس از اعلام شهرداری ظرف مدت 7 روز نسبت به مبلغ پیشنهادی اقدام ننماید سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 5. در صورت هر گونه مشکل و یا موارد پیش بینی نشده این شهرداریمجاز و مختار خواهد بود وجوه دریافتنی مسترد و فروش را کان لم یکن تلقی مایند. 6. هزینه آگهی به عهده برنده مزایده میباشد. 7 . فرد حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مزایده می بایست همان فرد واریز کننده فیش 5 درصد شرکت در مزایده باشد و در صورت برنده شدن به همین منوال خواهد بود . 8. شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . متقاضیان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44233435 – 44233437 امور فنی شهرداری تماس حاصل فرمایید.

 

لیست قطعات زمین مسکونی  ( 20 قطعه درشهرک 20 هکتاری)  واگذاری ازطریق مزایده

ردیف شماره قطعه مساحت ( مترمربع ) قیمت پایه  هر مترمربع ( ریال ) آدرس
1 16 344/90

000/100/2 ريال

غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
2 17 345 000/100/2  ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
3 18 344/90 000/100/2  ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
4 22 344/90 000/300/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
5 23 344/90 000/300/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
6 24 344/90 000/300/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
7 25 345 000/300/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
8 43 345 000/100/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
9 44 344/90 000/100/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
10 45 343/70 000/400/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
11 47 344/90 000/300/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
12 48 344/90 000/300/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
13 49 343/70 000/400/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
14 50 343/70 000/400/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
15 51 344/90 000/100/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
16 53 343/70 000/400/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
17 54 344/90 000/300/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
18 55 344/90 000/300/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
19 83 344/10 000/400/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری
20 84 345/10 000/100/2 ريال غرب بلوار اعتدال  – شهرک 20 هکتاری

 

 

0

About the Author:

  نوشته های مرتبط
  • No related posts found.

ارسال دیدگاه