ایوب زارعی
شهردار (رئیس)
علی رحمانی
مسئول امور سرمایه گذاری (دبیر)
عبدالعضیم عامری
رئیس امور مالی
مجتبی سالاری
کارشناس حقوقی
حسین داشی جان
کارشناس مالی اقتصادی
حسن آذری
کارشناس بصیر و خبره
سحر غضنفرپور
نماینده استانداری